Ο Σύλλογος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ


HELLENIC ASSOCIATION OF CROS (HACRO)

Ο Σύλλογος συγκροτήθηκε για πρώτη φορά με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών τον Σεπτέμβριο του 2012 και απαρτίζεται από τις εταιρίες CROs (Contract Research Organizations), Κατ’ Ανάθεση Οργανισμοί Έρευνας, οι οποίες σχεδιάζουν, διαχειρίζονται, παρακολουθούν και διεξάγουν Κλινικές Μελέτες, όλων των τύπων και φάσεων, στην Ελλάδα σε συνεργασία με τις Φαρμακευτικές Εταιρείες και τους Ιατρούς - Ερευνητές.

Συνοπτικά οι βασικοί σκοποί του HACRO και κύριο αντικείμενο λειτουργίας των μελών του είναι η προαγωγή της Κλινικής Έρευνας στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα:

  • Η δέσμευση των Μελών του για την εφαρμογή των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων και πρακτικών στη διεξαγωγή της Κλινικής Έρευνας, για την τήρηση των Εθνικών και Διεθνών Κανονισμών, καθώς και για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας στη διεξαγωγή της Κλινικής Έρευνας.
  • Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, καθώς και με άλλα θεσμικά όργανα, Σωματεία ή Ενώσεις που εκπροσωπούν εταιρείες παραγωγής και διάθεσης φαρμακευτικών σκευασμάτων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, Σωματεία και Ενώσεις των ασθενών και Ιατρικούς Συλλόγους ώστε να προάγεται η επιστημονική μεθοδολογία και οι κανόνες που διέπουν την κλινική έρευνα και πρακτική , λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη τη διασφάλιση της ευζωίας και των δικαιωμάτων των ασθενών.
  • Η θέσπιση, η εφαρμογή και η τήρηση κώδικα δεοντολογίας, όλων όσων ασχολούνται με την κλινική έρευνα και πρακτική στην Ελλάδα.
  • Η προαγωγή της επιμόρφωσης και εκπαίδευσης όλων όσων συμμετέχουν στην κλινική έρευνα και πρακτική.
  • Η σωστή ενημέρωση και πληροφόρηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σχετικά με την κλινική έρευνα και πρακτική, η οποία λαμβάνει χώρα σε ασθενείς.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος, Ευαγγελία Κοράκη

Αντιπρόεδρος, Σπύρος Αναγνωστόπουλος

Γραμματέας, Κατερίνα Μαντοπούλου

Ταμίας, Χρήστος Ίσκος

Μέλος, Νίκος Κωστάρας